5 Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Thiết Kế Kiến Trúc?

5 Yếu tố ảnh hưởng đến Chất lượng Thiết kế kiến trúc:

1. Người thiết kế
– Năng lực kém/non kinh nghiệm.
– Không truyền đạt/bảo vệ được phương án thiết kế.
* Cải thiện bằng cách đào tạo hoặc tuyển dụng.

2. Thông tin đầu vào
– Không đầy đủ/ không rõ ràng/không chính xác
– Thay đổi nhiều lần.
* Cần kiểm tra và xác minh thông tin cũng như giới hạn sự thay đổi về nhu cầu, kinh phí xây dựng.

3. Quy trình làm việc/thiết kế
Chưa có hoặc không rõ ràng
* Xem bài viết: Quy trình thiết kế

4. Khách hàng
– Thay đổi thông tin nhiều lần
– Tác động vào thiết kế (tự thiết kế)
* Cần cung cấp quy trình làm việc để khách hàng rõ phạm vi quyền hạn của mình cũng như cách làm việc của người thiết kế.

5. Tiêu chuẩn chất lượng
– Chưa có hoặc không rõ ràng
* Cần xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm giai đoạn và sản phẩm cuối cùng. Nên tổ chức kiểm tra ít nhất 2 lần.

3 thoughts on “5 Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Thiết Kế Kiến Trúc?

  1. Pingback: Cộng tác viên Triển khai Bản vẽ - Trương Thế Hiệp

  2. Pingback: Người Xây Nhà Cần Biết Điều Này - Trương Thế Hiệp

  3. Pingback: Cẩm nang Xây nhà - Trương Thế Hiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *