Bản Vẽ Xin Phép Xây Dựng

– Là bản vẽ mà người chuẩn bị xây nhà cần phải có để làm thủ tục xin phép xây dựng.
– Là bản vẽ dùng để thỏa thuận với cơ quan nhà nước các vấn đề sau: Vị trí xây dựng, Diện tích xây dựng, Quy mô xây dựng,…
– Là bản vẽ cơ quan nhà nước dùng để kiểm soát việc xây dựng tại địa phương.

* Những nội dung có trong Bản vẽ xin phép xây dựng:
1. Họa đồ vị trí (Tỉ lệ: 1/200, 1/250)
– Kí hiệu hướng bắc.
– Ranh đất, ranh lộ giới.
– Mốc ranh, khoảng cách các mốc ranh.
– Đường phía trước và sau nhà (nếu có)
– Hatch diện tích phần xin phép xây dựng.
– Số tờ số thửa.

2. Thông tin công trình
– Cấu trúc nhà:
  + Tường gạch, hoàn thiện sơn nước.
  + Khung cột, móng BTCT.
  + Nền gạch ceramic.
  + Mái BTCT/ngói.
– Diện tích xây dựng mới.
– Tổng diện tích xây dựng.
– Mật độ xây dựng.
– Hệ số sử dụng đất.

3. Mặt bằng các tầng (TL: 1/100)
– Ranh lộ giới (dim tới trục gần nhất)
– Cote nền.
– Bố trí vật dụng cơ bản.
– Tên phòng.
– Kích thước trục, kí hiệu trục.

4. Mặt bằng móng – Chi tiết móng
– Hình dáng móng (mặt bằng, mặt cắt điển hình)
– Kích thước.
– Cote.

5. Mặt bằng cấp điện – Cấp thoát nước – Hầm tự hoại
– Hướng cấp điện.
– Hướng cấp nước.
– Hướng thoát nước.
– Vị trí hầm tự hoại.
– Chi tiết hầm tự hoại.

6. Mặt đứng – Mặt cắt
– Ranh lộ giới (dim tới trục gần nhất)
– Hình dáng.
– Kích thước. – Cote.

2 thoughts on “Bản Vẽ Xin Phép Xây Dựng

  1. Pingback: Thủ Tục Xin Phép Xây Dựng - Trương Thế Hiệp

  2. Pingback: Bản Vẽ Thiết Kế Xây Dựng - Trương Thế Hiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *