Category Archives: REVIEW BẢN VẼ THIẾT KẾ

Khi xác định được các lỗi thiết kế và có giải pháp cho nó sẽ cải thiện được chất lượng thiết kế. Nó còn là cơ sở để đào tạo.