Nhà hàng chay 400m2_Triển khai điện nước

200.000 100.000