Bài Test Họa Viên Kiến Trúc

Quy trình tuyển dụng đúng là quy trình gồm 3 phần: Phỏng vấn, Làm bài test, Thử việc. Những công ty nước ngoài làm rất tốt việc này Đây là bài test năng lực họa viên của một công ty Nhật, bài test theo Hiệp đánh giá là rất hay. Đề bài: Cho 4 mặt […]

Giáo Trình Họa Viên Kiến Trúc Update 2015

Cuốn giáo trình họa viên kiến trúc Hiệp viết đầu tiên vào cuối năm 2012 và bản cuối cùng Hiệp update năm 2015. Giáo trình họa viên kiến trúc này sẽ giúp…